Documentatie

Documentatie

Belangrijkste documenten

De belangrijkste documenten van Amundi raadplegen

Meer informatie over Amundi Funds Patrimoine

 

Bent u op zoek naar aanvullende beleggingsmogelijkheden om uw vermogen te doen groeien? Ontdek Amundi Funds Patrimoine, het nieuw compartiment van de BEVEK Amundi Funds, dat is opgericht om tegemoet te komen aan de behoeften van de meest veeleisende beleggers.
 

Amundi Funds Patrimoine biedt:

 • Een flexibele beleggingsaanpak met een beoogd rendement op jaarbasis van 5% boven de gekapitaliseerde Eonia over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 5 jaar1
 • Meerdere bronnen van waarde in een beleggingsuniversum zonder geografische of sectorale beperkingen.
 • Effectenselectie op basis van sterke overtuigingen.

Amundi Funds Patrimoine is een feeder-fonds van master-fonds Amundi Patrimoine, een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht. Amundi Funds Patrimoine belegt steeds ten minste 85% van zijn vermogen in deelbewijzen van zijn master-fonds (klasse OR). De overige 15% van het nettovermogen van het compartiment wordt belegd in liquide activa en, voor afdekkingsdoeleinden, in derivaten.

Goed om weten: het fonds biedt geen rendementsgarantie en houdt een risico op kapitaalverlies in.

Een op overtuigingen en flexibiliteit gebaseerde duurzame strategie voor vermogensgroei

 

1 Openstaan voor alle bronnen van rendement

 

Amundi Funds Patrimoine kiest zorgvuldig uit een zeer breed en gediversifieerd beleggingsuniversum, zonder enige beperking qua beleggingscategorie, sector of regio. Dit kunnen onder meer aandelen uit Europa of de opkomende landen zijn, bedrijfsobligaties, hoogrentende of inflatie-geïndexeerde obligaties en vreemde valuta’s. Het fonds spoort voor de belegger de marktkansen op met het grootste winstpotentieel van het moment.

2 Focus op sterke overtuigingen maar toch flexibel

 

Om het rendement te optimaliseren, concentreert het fonds zich op een beperkte selectie van activa, die een afspiegeling vormt van zijn sterkste overtuigingen en verwachtingen. Het is volledig vrij om de beleggingsportefeuille te wijzigen en bij te sturen, zonder beperkingen qua beheermethode of referentie-index. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat het fonds zich voortdurend kan aanpassen aan de markten.

3 Een voortdurende opvolging van de risico's

 

De beleggingsaanpak van Amundi Funds Patrimoine combineert grote reactiesnelheid en voortdurende monitoring van de risico’s. De prioriteit: beleggingssegmenten met een te hoog risico of een beperkte zichtbaarheid vermijden, om beter stand te houden in een dalende markt en de belegging te beschermen tegen nog sterkere dalingen. Als de marktomstandigheden gunstig zijn, geeft het fonds bijvoorbeeld de voorkeur aan activa met een hoog risico- en opbrengstpotentieel zoals aandelen of hoogrentende bedrijfsobligaties. In periodes van onzekerheid of spanningen op de markten daarentegen, tracht het fonds de impact van een eventuele daling te verzachten. Daarom is het fonds volledig vrij om over te schakelen op geldmarktinstrumenten, die weinig risico inhouden maar ook minder rendementspotentieel bieden.

Voorgeschreven informatie voor beleggers in of uit België

Belangrijkste kenmerken

 • Minimuminleg: geen
 • Maximale inschrijvingsprovisie: 4,50%
 • Maximale inkoopprovisie: geen
SRRI
 • Amundi Funds Patrimoine is een feeder-fonds van master-fonds Amundi Patrimoine, een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht.Amundi Funds Patrimoine belegt steeds ten minste 85% van zijn vermogen in deelbewijzen van zijn master-fonds (klasse OR). De overige 15% van het netto vermogen van het compartiment wordt belegd in liquide activa en, voor afdekkingsdoeleinden, in derivaten. De asset allocatie van het master-fonds wordt bepaald op basis van een actieve en directe selectie van ICBE's en/of effecten, waarbij belegd wordt in alle soorten aandelenproducten, obligaties van welke kwaliteit dan ook, geldmarktinstrumenten en valutaproducten.
 • Taks op beursverrichtingen: - Inschrijvingen: niet van toepassing - Inkopen: Kap. aandelen: 1,00% (max. EUR 1.500) - Kap. aandelen naar kap. of uitk.-aandelen: 1,00% (max. EUR 1.500) - uitk. aandelen naar kap. of uitk. aandelen: geen. • Roerende voorheffing: aangezien het fonds op dit moment meer dan 25% van zijn vermogen rechtstreeks of indirect belegt in schuldbewijzen zoals omschreven in artikel 19bis van het Wetboek van de Inkomstenbelasting, is op de ontvangen winst de roerende voorheffing van 25% van toepassing bij overdracht van deelbewijzen in het compartiment onder bezwarende titel, bij terugkoop van deelnemingsbewijzen en bij een gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van het compartiment (voor zover deze winsten rechtstreeks of indirect, in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voorvloeien uit de opbrengst van de schuldbewijzen) en deze betrekking hebben op de periode waarin de belegger houder was van de deelbewijzen." - Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen kan beleggen: ja – Een compartiment dat voor minimaal 25% van zijn vermogen in schuldbewijzen belegt: ja. - Voor meer informatie kunt u terecht bij onze financiële diensten en distributeurs in België.
 • De fiscale behandeling van een financieel product kan geregeld wijzigen en hangt bovendien af van de persoonlijke situatie van elke belegger. De belegger wordt daarom verzocht om bij zijn fiscaal adviseur advies in te winnen over het belastingstelsel dat op hem van toepassing is.
 • De SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) geeft het risico-rendementprofiel in het KIID (document met essentiële beleggersinformatie) weer. De laagste categorie betekent niet "risicoloos". De SRRI is niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd veranderen.
 • Elke belegging in het compartiment door het publiek in België moet plaatsvinden conform de geldende juridische documentatie ter zake, bestaande uit het prospectus (verkrijgbaar in het Engels), de essentiële beleggersinformatie (EBI, verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands), het beheerverslag en de (half-)jaarverslagen (verkrijgbaar in het Frans en in het Engels), die op verzoek kosteloos verkrijgbaar zijn bij de beheermaatschappij van het compartiment of de bemiddelaar die in België belast is met de financiële dienst ( Prospectus en  KIID). U dient het KIID te lezen voordat u beslist in het compartiment te beleggen. Amundi Funds Patrimoine is een compartiment van de Luxemburgse BEVEK Amundi Funds. Bemiddelaar die in België belast is met de financiële dienst: CACEIS Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel. Publicatie van de netto inventariswaarde: De netto inventariswaarde (NIW) wordt gepubliceerd op de site van BEAMA (www.beama.be).

Amundi Funds Patrimoine biedt geen rendementsgarantie en houdt een risico op kapitaalverlies in.

1. Nadere bijzonderheden vindt u in het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) van het fonds. - Gekapitaliseerde Eonia-index (Euro OverNight Index Average): eendaagse referentierente voor de geldmarkt van de eurozone.