Wettelijke informatie

Lees deze voorwaarden a.u.b. aandachtig.

HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN AMUNDI HOUDT IN DAT U ONDERSTAANDE VOORWAARDEN AANVAARDT. GA NIET NAAR DE SITE OF EEN PAGINA VAN DE SITE WANNEER U DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

Deze website van Amundi en de inhoud vallen onder Frans recht en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd. Bij eventueel hieruit voortvloeiende of hierop betrekking hebbende geschillen zijn uitsluitend Franse rechtbanken bevoegd.

Wettelijke informatie over de vennootschap

U bent momenteel verbonden met de Franse website van Amundi, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van EUR 596.262.615, maatschappelijke zetel 90, boulevard Pasteur, 75015 PARIJS, ingeschreven onder Siren-nummer 437 574 452 HR Parijs. Amundi is door de AMF erkend als vennootschap voor portefeuillebeheer onder nummer GP 04000036.

De directeur van de publicatie is Yves Perrier en eindredacteur is M. Bernard De Wit.

De host van deze website is PROGICA S.A.S. - 91-93 Boulevard Pasteur 75015 Parijs - FRANKRIJK- Tel. 01 57 72 74 10.

Alleen ter informatie

De informatie op de website is niet bestemd voor verspreiding of gebruik door personen of instellingen in een land of rechtsgebied waar deze verspreiding of dit gebruik in strijd zijn met de heersende wet- en regelgeving, of waar Amundi of aan haar gelieerde ondernemingen genoodzaakt zouden worden de registratievoorwaarden in deze landen in acht te nemen. Niet alle producten en diensten zijn noodzakelijkerwijs in alle landen geregistreerd of goedgekeurd dan wel beschikbaar voor alle klanten. De gegevens en de informatie op deze website worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Informatie op deze website vormt in geen geval een aanbod of een uitnodiging van de kant van een lid van de groep CREDIT AGRICOLE tot het aanbieden van een beleggingsadvies of ‑dienst ten behoeve van de aan- of verkoop van financiële instrumenten.

Beperkte toegang

Deze website is niet bedoeld voor, en niet gericht op personen die vallen onder wet‑ en regelgeving die publicatie van of toegang tot de informatie op deze website verbiedt.

Personen die aan beperkingen onderworpen zijn met betrekking tot de publicatie van of de toegang tot informatie op deze website, zoals onderdanen van de Verenigde Staten, hebben geen toestemming om de informatie op deze website te gebruiken; zij worden verzocht deze website te verlaten.

Daarnaast verzoeken wij u om, wanneer u afkomstig bent uit een land met een eigen website, de website te bezoeken van uw land.

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van uw nationaliteits‑ of vestigingsland en voor de hieruit voortvloeiende selectie van de website van uw land. Door het raadplegen van de website van uw land geeft u te kennen dat deze keuze in overeenstemming is met alle in uw nationaliteits‑ of vestigingsland geldende wet‑ en regelgeving, of geeft u te kennen dat dit geschiedt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Resultaten

In het verleden behaalde resultaten bieden niet noodzakelijkerwijs een garantie voor toekomstige resultaten. De opbrengst van de beleggingen kan fluctueren. De prijs of de waarde van de beleggingen waarop de verslagen direct of indirect betrekking hebben, kan stijgen of dalen ten nadele van de beleggers. Noch Amundi, noch haar adviseurs en aan haar gelieerde ondernemingen, noch de ontwerpers van deze website aanvaarden enige aansprakelijkheid in geval van direct of indirect verlies dat voortvloeit uit gebruik van de informatie op deze website.

Geen garanties

De gegevens op de website worden verstrekt per de erbij vermelde datum en hebben betrekking op de "situatie van het moment". Amundi geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie aangaande de juistheid, de betrouwbaarheid of de volledigheid van de op deze site verstrekte informatie en geeft uitdrukkelijk geen enkele garantie betreffende de geschiktheid van deze site voor een bepaald gebruik. De inhoud is gebaseerd op informatie die ons betrouwbaar voorkomt, maar wij garanderen niet dat deze exact, volledig, valide of toepasselijk is en zij mag nimmer voor enig doel als zodanig worden beschouwd.

Inhoud van de marktgegevens

De gegevens en informatie op deze website kunnen worden verstrekt door informatieleveranciers in het kader van toestemming die is gegeven aan Amundi dan wel de groep CREDIT AGRICOLE.

Vertrouwelijkheid - Persoonlijke gegevens

Amundi zal persoonlijke informatie die via onze website wordt verstrekt (met name alle informatie die u ter beschikking stelt aan onze medewerkers) vertrouwelijk behandelen, dit conform alle geldende wet‑ en regelgeving ter zake.

Amundi behoudt zich echter het recht voor om gebruik te maken van de over u ontvangen persoonlijke gegevens en van de technische en navigatie-informatie, zoals type browser, IP-adres, bezochte pagina’s en de hoeveelheid tijd die u gemiddeld op deze website doorbrengt, dit met het oog op het beheer en de afhandeling van uw beleggingen en alle andere hiermee verband houdende activiteiten.

Amundi kan deze informatie doorgeven aan haar agenten en dienstenleveranciers en deze delen met de andere ondernemingen binnen de groep CREDIT AGRICOLE met het doel u informatie te doen toekomen over de aangeboden producten en diensten. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen door een bericht te sturen naar onderstaand adres: Amundi – Cellule Internet – 90, boulevard Pasteur – 75730 PARIJS Cedex 15.

Deze website is gemeld bij de nationale commissie voor informatietechnologie, gegevensbestanden en persoonlijke vrijheden (CNIL), zulks in het kader van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 op de informatietechnologie, gegevensbestanden en persoonlijke vrijheden. De op deze website verzamelde persoonlijke gegevens zijn bedoeld om door Amundi te worden opgeslagen en worden, behalve in de bovengenoemde gevallen, niet doorgegeven aan derden. U hebt recht op inzage, wijziging, correctie of verwijdering van de op u betrekking hebbende gegevens. Om dit recht tot gelding te brengen, gelieve u contact op te nemen met de beheerder van deze website door per e-mail een bericht te zenden naar webmaster@amundi.com of per post naar: Amundi – Cellule Internet – 90, boulevard Pasteur – 75730 PARIJS Cedex 15.

Veiligheid

Gebruikers van deze website erkennen uitdrukkelijk dat het internet geen veilig communicatiemiddel is en dat zij het internet op eigen risico gebruiken. Amundi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade als gevolg van misbruik door derden van de informatie die u op de website ter beschikking wordt gesteld. Noch Amundi noch een van de aan haar gelieerde ondernemingen, noch hun bestuurders, directeuren of werknemers zijn aansprakelijk voor enig verlies of enige schade als gevolg van een storing of een onderbreking van deze website, of van fouten, nalatigheden, onderbrekingen, verwijderingen, defecten of vertragingen in de beschikbaarheid van de website of de gegevensoverdracht, computervirussen, een storing in de communicatielijn, of een verandering of gebruikmaking van geregistreerde gegevens, zelfs wanneer de omstandigheden waardoor dit mogelijk werd gemaakt onder toezicht van CREDIT AGRICOLE of een diensten- of softwareleverancier zouden hebben gestaan. Noch CREDIT AGRICOLE, noch een van de aan haar gelieerde ondernemingen, noch een andere partij, is jegens u aansprakelijk voor enige vorm van schade die u mocht lijden, zelfs al is de mogelijkheid van dergelijke schade vooraf onder de aandacht gebracht van CREDIT AGRICOLE of een andere partij.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld om u op de hoogte te stellen van informatie die een aanvulling vormt op die in de documentatie behorende bij de beoogde belegging.

Een inschrijving dient uitsluitend te zijn gebaseerd op de bij de belegging behorende documentatie die voorafgaand aan de inschrijving aan de beleggers is verstrekt dan wel op verzoek beschikbaar is bij alle partnernetwerken van Amundi of bij de goedgekeurde distributeurs.

Alle vormen van opzettelijk misbruik van een onderdeel van de website van Amundi (waaronder met name piraterij, verspreiding van virussen, ontregeling en buitensporig gebruik of gebruik dat in strijd is met de geldende wetgeving) zijn uitdrukkelijk verboden. Sommige informatie op de website is beschermd met een wachtwoord, dat uitsluitend mag worden gebruikt door de professionele gebruikers aan wie dit door Amundi is verstrekt. Amundi behoudt zich het recht voor uw wachtwoord in te trekken en naar eigen goeddunken de wettelijke autoriteiten op de hoogte te stellen in geval van opzettelijk misbruik.

 Amundi behoudt zich het recht voor om op basis van kennisgeving deze voorwaarden te vervangen of te wijzigen (waaronder via e-mail dan wel plaatsing van een mededeling op de website). Amundi kan uw toegang tot de website te allen tijde zonder opgaaf van redenen, of wanneer u zich niet hebt gehouden aan een van de bovengenoemde voorwaarden, beëindigen door u hiervan via enig kanaal een kennisgeving te doen toekomen, .

Gebruik van links

Wanneer u naar de website gaat of de website via een link verlaat en inhoud bekijkt die niet door Amundi werd verstrekt, doet u dat op eigen risico. Amundi heeft de inhoud die u via een dergelijke link bereikt, niet ontwikkeld, noch de juistheid ervan gecontroleerd of gecorrigeerd. Amundi is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van reële, beweerde, indirecte of verwijtbare vertragingen, gebreken of nalatigheden die zich kunnen voordoen in de diensten, informatie of andere content op de website. Amundi geeft geen enkele garantie, legt geen verklaringen af en is niet aansprakelijk voor content die langs elektronische weg door derden wordt verstrekt, dus ook niet voor wat betreft de nauwkeurigheid, het doel, de kwaliteit of de geschiktheid van die content.

Witwassen van geld

In het kader van de naleving van de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en van andere regelgeving is een identificatiebewijs vereist wanneer u tot een belegging overgaat.

Eigendom van de website, auteursrechten (copyrights) en merken

Amundi is eigenaar van de auteursrechten (copyrights) op alle content van deze site, met name de afbeeldingen, teksten, icoontjes en documenten die van deze website gehaald kunnen worden, evenals de software die deel uitmaakt van deze site.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi is derhalve gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website, in welke vorm dan ook, strikt verboden.

U mag echter pagina’s en/of delen van de Amundi-site halen of afdrukken, maar alleen voor uw persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u de vermeldingen betreffende de auteursrechten of rechten van intellectuele eigendom niet weglaat.

Het van de site halen of op een andere manier kopiëren van de software of de informatie die op de site van Amundi wordt verstrekt, verleent u geen enkel recht met betrekking tot deze software of informatie, en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi is het u niet toegestaan deze website (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, naar elders te verplaatsen (langs elektronische weg of via andere middelen), te wijzigen of te gebruiken voor publieke of andere commerciële doeleinden, dan wel links naar deze site te creëren.

De naam “Amundi” is een door Amundi gedeponeerd merk. U mag de logo’s die op de pagina’s van deze website staan op geen enkele wijze reproduceren, verwijderen, hergebruiken of wijzigen.

©2011 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Voor de informatie op deze website geldt het volgende: (1) deze is eigendom van Morningstar en/of diens leveranciers van content; (2) deze mag niet worden gereproduceerd of verder worden verspreid; en (3) er wordt geen garantie gegeven voor de exactheid, volledigheid en actualiteit ervan. Noch Morningstar noch diens leveranciers van content zijn aansprakelijk in geval van schade of verlies ten gevolge van gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.