Documentatie

Documentatie

Belangrijkste documenten

De belangrijkste documenten van Amundi raadplegen

Meer informatie over Amundi Patrimoine

 

Bent u op zoek naar aanvullende beleggingsmogelijkheden om uw spaargeld te doen groeien? Ontdek Amundi Patrimoine, het nieuw gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) van Amundi, dat is opgericht om tegemoet te komen aan de behoeften van de meest veeleisende beleggers.
 

Amundi Patrimoine biedt:

  • Een flexibele beleggingsaanpak met een beoogd rendement op jaarbasis van 5% boven de gekapitaliseerde Eonia over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 5 jaar1
  • Meerdere bronnen van waarde in een beleggingsuniversum zonder geografische of sectorale beperkingen.
  • Effectenselectie op basis van sterke overtuigingen.

Goed om weten: het fonds biedt geen rendementsgarantie en houdt een risico op kapitaalverlies in.

Een op overtuigingen en flexibiliteit gebaseerde duurzame strategie voor vermogensgroei

 

1 Openstaan voor alle bronnen van rendement

 

Amundi Patrimoine kiest zorgvuldig uit een zeer breed en gediversifieerd beleggingsuniversum, zonder enige beperking qua beleggingscategorie, sector of regio. Dit kunnen onder meer aandelen uit Europa of de opkomende landen zijn, bedrijfsobligaties, hoogrentende of inflatie-geïndexeerde obligaties en vreemde valuta’s. Het fonds spoort voor de belegger de marktkansen op met het grootste winstpotentieel van het moment.

2 Focus op sterke overtuigingen maar toch flexibel

 

Om het rendement te optimaliseren, concentreert het fonds zich op een beperkte selectie van activa, die een afspiegeling vormt van zijn sterkste overtuigingen en verwachtingen. Het is volledig vrij om de beleggingsportefeuille te wijzigen en bij te sturen, zonder beperkingen qua beheermethode of referentie-index. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat het fonds zich voortdurend kan aanpassen aan de markten.

3 Een voortdurende opvolging van de risico's

 

De beleggingsaanpak van Amundi Patrimoine combineert grote reactiesnelheid en voortdurende monitoring van de risico’s. De prioriteit: beleggingssegmenten met een te hoog risico of een beperkte zichtbaarheid vermijden, om beter stand te houden in een dalende markt en de belegging te beschermen tegen nog sterkere dalingen. Als de marktomstandigheden gunstig zijn, geeft het fonds bijvoorbeeld de voorkeur aan activa met een hoog risico- en opbrengstpotentieel zoals aandelen of hoogrentende bedrijfsobligaties. In periodes van onzekerheid of spanningen op de markten daarentegen, tracht het fonds de impact van een eventuele daling te verzachten. Daarom is het fonds volledig vrij om over te schakelen op geldmarktinstrumenten, die weinig risico inhouden maar ook minder rendementspotentieel bieden.

Voorgeschreven informatie voor beleggers in of uit België

Belangrijkste kenmerken

  • Minimuminleg: geen
  • Maximale inschrijvingsprovisie: 2,50%
  • Maximale inkoopprovisie: geen
SRRI
  •  Belasting op beurstransacties: - Inschrijvingen: niet van toepassing - Inkopen: Kap. aandelen: 1,00% (max. EUR 1.500) - Kap. aandelen naar kap. of uitk.-aandelen: 1,00% (max. EUR 1.500) - uitk. aandelen naar kap. of uitk. aandelen: geen. • Aangezien het fonds op dit moment meer dan 25% van zijn vermogen rechtstreeks of indirect belegt in schuldbewijzen zoals omschreven in artikel 19bis van het Wetboek van de Inkomstenbelasting, is op de ontvangen winst de roerende voorheffing van 25% van toepassing bij overdracht van deelbewijzen in het fonds onder bezwarende titel, bij terugkoop van deelnemingsbewijzen en bij een gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van het fonds (voor zover deze winsten rechtstreeks of indirect, in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voorvloeien uit de opbrengst van de schuldbewijzen) en deze betrekking hebben op de periode waarin de belegger houder was van de deelbewijzen - Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen kan beleggen: ja - Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: ja. - Voor meer informatie kunt u terecht bij onze financiële diensten en distributeurs in België. 
  • De fiscale behandeling van een financieel product kan geregeld wijzigen en hangt bovendien af van de persoonlijke situatie van elke belegger. De belegger wordt daarom verzocht om bij zijn fiscaal adviseur advies in te winnen over het belastingstelsel dat op hem van toepassing is.
  • De SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) geeft het risico-rendementprofiel in het KIID (document met essentiële beleggersinformatie) weer. De laagste categorie betekent niet «risicoloos». De SRRI is niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd veranderen.
  • Elke belegging in het Fonds door het publiek in België moet plaatsvinden conform de geldende juridische documentatie ter zake, bestaande uit het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID), het beheerverslag en de (half-)jaarverslagen, die op verzoek kosteloos verkrijgbaar zijn bij de beheermaatschappij van het Fonds of de bemiddelaar die in België belast is met de financiële dienst ( KIID en prospectus). De KIID dient alvorens een beslissing belegging in het Fonds worden gelezen. Amundi Patrimoine is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBV). Bemiddelaar die in België belast is met de financiële dienst :  CACEIS Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel. De netto-inventariswaarde (NIW) wordt gepubliceerd op de site van BEAMA ( www.beama.be).

Amundi Patrimoine biedt geen rendementsgarantie en houdt een risico op kapitaalverlies in.

1. Nadere bijzonderheden vindt u in het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) van het fonds. - Gekapitaliseerde Eonia-index (Euro OverNight Index Average): eendaagse referentierente voor de geldmarkt van de eurozone.